Gemeente Utrecht

BELEIDSADVISEUR CULTURELE ZAKEN

Van 1 november 2023 t/m 21 december 2024 werk ik via detacherings- en consultancybureau Ra’Quel op interim basis (ZZP) bij afdeling Culturele Zaken van Gemeente Utrecht (32 uur per week). https://ra-quel.nl

Taken zijn onder andere:

  • Subsidieregelingen Projectsubsidie Cultuur en Impulssubsidie Cultuur evalueren en aanpassen waar nodig. Inclusief bestuurlijke besluitvorming hieromtrent organiseren (middels stukken voor MT, staf, college en raad)
  • Aanspreekpunt voor vragen vanuit de sector, collegae en adviescommissieleden in relatie tot deze regelingen en aanspreekpunt vanuit CZ voor de jurist bij bezwaarzaken van bovengenoemde regelingen
  • In samenwerking met de business controller van afdeling Culturele Zaken analyseren van de procesdrukte van alle subsidieregelingen van afdeling Culturele Zaken, zodat inzicht ontstaat in druktemomenten op de afdeling gedurende het jaar.
  • Uitvoering van de 2-jarige subsidieregeling van afdeling Culturele Zaken. Werkzaamheden betroffen onder andere: herijking van de regeling en schrijven van adviezen richting MT/staf/college/raad, planning van het aanvraagproces, ontwikkelen van een aanvraagformulier, afstemming met het subsidiebureau en de beheerder van Easyfunders, samenstellen van de adviescommissie en planning van vergaderingen van de adviescommissie, opstellen van de begroting voor de adviescommissie, schrijven van benodigde stukken voor de adviescommissie, schrijven van teksten voor op de gemeentepagina en schrijven van bnoemingsbrieven voor nieuw aan te stellen commissieleden, voorlichting geven aan organisaties in het veld (o.a. via een digitaal inloopspreekuur) en communicatie met organisaties die vragen hebben, zorgdragen voor het uiteindelijke adviesrapport enzovoort. De webpagina van de regeling staat sinds 29 april 2024 online, en wel hier: Cultuurnota ‘Kleur bekennen’ 2025-2026, subsidie aanvragen | Gemeente Utrecht

Nieuwe elementen van de projectsubsidie cultuur regeling
a. er kan nu ook gekozen worden voor een deels schriftelijke aanvraag met toevoeging van een video
b. subsidies tot een bedrag van 10.000 euro worden voortaan direct ambtshalve vastgesteld (met een steekproef)

Nieuwe elementen in de communicatie van de projectsubsidie en impulssubsidie regelingen
a. fysieke inloopspreekuren voor projectsubsidie cultuur regeling en impulssubsidie cultuur regeling voorafgaand aan de deadline van elke ronde van de projectsubsidieregeling, elke keer in een ander wijkbureau in de stad.

Nieuwe elementen van de tweejarige regeling 2025-2026
a. Het bedrag dat aangevraagd kan worden is verhoogd naar 62.500 euro ten opzichte van het maximaal aan te vragen bedrag bij de tweejarige regeling 2023-2024 (55.000 euro)
b. Er is een begrotingsgrens ingesteld van 500.000 euro per kalenderjaar. Wat wil zeggen dat organisaties die werken met een hogere jaarbegroting geen subsidie kunnen aanvragen bij de tweejarige regeling 2025-2026
c. Organisaties konden ten tijde van de tweejarige regeling 2023-2024 maximaal 2x subsidie toegekend krijgen vanuit de tweejarige regeling. Die bepaling is uit de regeling gehaald, waardoor aanvragers nu meer dan 2x subsidie kunnen krijgen toegekend vanuit de tweejarige regeling
d. De voorwaarde uit de tweejarige regeling 2023-2024 dat organisaties die subsidie aanvragen niet langer dan 5 jaar mochten bestaan is verwijderd.
e. Een verplichte videopitch vervangt de verplichte mondelinge toelichting (die onderdeel was van de 2-jarige regeling 2023-2024)

Overige
a. Ik heb ervoor gezorgd dat de poule van voorzitters en de poule van secretarissen van de projectsubsidie regeling met twee nieuwe voorzitters en twee nieuwe secretarissen werden uitgebreid. Daarvoor heb ik geput uit mijn eigen netwerk.

Comments are closed.

Print Friendly, PDF & Email